โรงพยาบาลเมืองจันทร์(MueangChan Hospital-MCH)  เดิมเป็นเป็นป่าช้า ต่อมาในปี 2537 ได้ก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง โรงพยาบาลเมืองจันทร์ เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลภายใต้การกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 40 กิโลเมตร โดยมีอาคารหลังแรกคืออาคารผู้ป่วยนอกลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวตามแบบแปลนของกระทรวงสาธารณสุข ช่วงแรกของการเปิดดำเนินการยังขาดความพร้อมหลายด้าน อาทิ ขาดบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ตลอดทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไม่พอเพียง ต่อมามีจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 15  คน ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องที่สำคัญคือห้องอำนวยการ ฝ่ายบริหาร ห้องประชุมเล็ก ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินและห้องตรวจโรค ห้องตรวจภายใน และฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกันโรค แผนกผู้ป่วยใน ห้องเอกซเรย์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ ส่วนหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก คลังยา พัสดุตั้งอยู่ที่อาคารพัสดุตามแบบแปลนกระทรวงสาธารณสุข  ในช่วงระหว่างที่โรงพยาบาลกำลังก่อสร้างและสร้างแล้วเสร็จใหม่ๆซึ่งกลางคืนจะมีความเงียบ น่ากลัวมากเนื่องจากเป็นที่เปลี่ยว ชุมชนไม่หนาแน่นการคมนาคมลำบาก  เมื่อเริ่มแรกเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กไม่มีใครรู้จักมากนัก มีผู้มารับบริการไม่มาก คนไข้ส่วนมากยังคงไปใช้บริการจากโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงในขณะนั้นและโรงพยาบาลแห่งอื่น

โรงพยาบาลเมืองจันทร์ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่ที่ 4 บ้านหนองดุม ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษเนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 1.25 ตารางวา มีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ คือ ทะเบียนที่ราชพัสดุ ลำดับที่ 1 เลขที่

อจ.388 สถานที่ที่ตั้งเมื่อก่อนเป็นป่าเขตฌาปนสถานและเขตป่าชุมชน ทำเลที่ตั้งเป็นที่ดอนบนที่ดินรกร้างว่างเปล่า

ส่วนมากเป็นทุ่งหญ้าและมีต้นไม้สูงใหญ่ใบหนามีฝูงนกฝูงกาอาศัยอยู่มากมาย เดิมเรียกชื่อสถานที่บริเวณแห่งนี้ว่า

“ดงโนนหนองตุ” ซึ่งในช่วงแรกมีพี่น้องบรรพบุรุษชาวส่วยเป็นผู้บุกเบิก

แพทย์ผู้อำนวยการท่านแรกคือนายแพทย์มหิธร ทองเสี่ยน ได้เป็นแพทย์ประจำตรวจดูแลผู้ป่วยและร่วมบุกเบิกพัฒนาโรงพยาบาลได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ระดับ 1-2 จำนวน 3 หลัง,ระดับ 3-4 จำนวน 2 หลัง และระดับ 5 จำนวน 1 หลังซึ่งเป็นบ้านพักของผู้อำนวยการในปัจจุบัน และต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างแฟลตพักเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีทั้งสิ้น 20 ยูนิต ตอนนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

ต่อมาโรงพยาบาลภายใต้การนำของนายแพทย์สุรชัย คำภักดี ได้มีการขยายขอบเขตการบริการด้านการ แพทย์แผนไทย โดยได้จัดสร้างผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์สร้างอาคารแพทย์แผนไทย ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายมือด้านหน้าของโรงพยาบาล ในช่วงนั้นโรงพยาบาลประสบปัญหาด้านการเงินการคลังมีภาระค่าใช้จ่ายสูงในการพัฒนาคุณภาพการบริการและโครงสร้าง  แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานก็ยังไม่ย่อท้อในการให้บริการแม้รู้ว่าจะยังไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตาม 

จนกระทั่งต่อมาเกิดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ท่านนายแพทย์ประวิ อ่ำพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด-ศรีสะเกษ จึงได้มารักษาการเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนต่อมา  ท่านได้ให้การช่วยเหลือสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาลจนดีขึ้นตามลำดับ

ต่อมาปีพ.ศ.2549 แพทย์หญิงจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ ได้มาเป็นแพทย์ตรวจประจำที่โรงพยาบาลเมืองจันทร์อันเป็นเวลาเดียวกันที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล  เมื่อแพทย์หญิงจันทิรา ปฏิบัติงานจนเริ่มวางแผนเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยมากขึ้นได้เกิดนวัตกรรมในการช่วยเหลือผู้ป่วยตามบริบทต่างๆมากมายที่ชัดเจนได้แก่การมีรถคุนะคุเนียแซมซาย  ในการไปรับ-ส่งผู้ป่วยที่ต้องมาตรวจตามนัด เพื่อลดปัญหาการขาดนัดและลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเรื้อรังต่างๆได้ ท่านจึงตัดสินใจรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในปีพ.ศ.2550  ซึ่งได้มีการนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(Hospital Accreditation-HA) เป็นเครื่องมือในการดำเนินการจนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2551 แพทย์หญิงจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ จึงได้ลาศึกษาต่อ

อย่างไรก็ตามในขณะนั้นโรงพยาบาลเมืองจันทร์ได้เปิดให้บริการในขนาด 10 เตียงอยู่ และยังคงขาดแคลนแพทย์และเจ้าหน้าที่อื่นๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นอยู่หลายอย่าง ในช่วงนั้นมีผู้ป่วยนอกที่มาตรวจรักษาเพิ่มมากขึ้นเพราะทราบว่ามีแพทย์มาอยู่ประจำแต่โดยส่วนมากก็ยังคงมีความกังวลว่ามาโรงพยาบาลแล้วจะไม่ได้พบแพทย์เพราะมีแพทย์อยู่ประจำเพียงท่านเดียวซึ่งต้องทำงานทั้งการให้บริการผู้ป่วยและงานบริหารพัฒนาโรงพยาบาล

ในปีพ.ศ.2551 นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ประจำและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการต่อจากแพทย์หญิงจันทิรา หงส์รพิพัฒน์ และได้สานต่อการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อให้เป็นที่พึ่งพิงของชาวเมืองจันทร์เมื่อเจ็บป่วยไข้ได้ตลอดเวลาซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องพยายามอยู่เวรตลอดเวลาทุกวัน  จากความร่วมมืออันดีในการพัฒนาโรงพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทุกคนทำให้มีผู้มารับบริการเยอะมากขึ้นและมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นจึงได้มีการดำเนินการเพื่อขอขยายขนาดของโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโดยการสนับสนุนจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจนกระทั่งสามารถเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยมีท่านผู้ว่าฯ

ระพี ผ่องบุพกิจ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดอาคารผู้ป่วยในหลังแรกและได้รับอนุมัติให้ขยายขนาดเป็นโรงพยาบาล 30 เตียงจากสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการยังมีความบกพร่องในหลายด้านจากการที่มีจำนวนผู้ป่วยที่เยอะขึ้น ความซับซ้อนของโรคเยอะขึ้น อัตรากำลังที่ไม่เพียงพอทำให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลได้วางแผนร่วมกันในการปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะการเปิดกว้างในการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มารับบริการเพื่อการแก้ไขและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยและญาติ ในช่วงนั้นได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากพี่น้องชาวอำเภอเมืองจันทร์และเอกชนทั่วไปให้การสนับสนุนการสร้างห้องพิเศษและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นดังรายชื่อในป้ายผู้บริจาคและช่วยเหลือทำให้โรงพยาบาลสามารถยกระดับการพัฒนาให้การบริการที่จำเป็นกับพี่น้องชาวอำเภอเมืองจันทร์และใกล้เคียงได้มากขึ้น

ปัจจุบันภายใต้การนำของนายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์และความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรที่หลอมรวมหัวใจทั้ง 97 ดวงมาเป็นหนึ่งใจเดียวกันยังคงพร้อมที่จะให้บริการด้วยคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ใกล้ชิดประชาชนต่อไป โดยการสนับสนุนของพี่น้องชาวเมืองจันทร์ทุกคนเพราะนี่คือโรงพยาบาลของท่าน เป็นโรงพยาบาลชั้นนำในชุมชนที่มีศักยภาพให้บริการด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกด้านและมุ่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสู่ระดับสากลโลกต่อไป

ปัจจุบันโรงพยาบาลเมืองจันทร์เป็นโรงพยาบาลชุมชุนขนาด 30 เตียง มีหน่วยบริการเครือข่ายทางสุขภาพคือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์(สสอ.เมืองจันทร์) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ในเครือข่ายจำนวน 4 แห่ง ตามลำดับ ดังนี้ รพ.สต.เมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ ,รพ.สต.บ้านเก็บงา ตำบลเมืองจันทร์,รพ.สต.ตาโกน  ตำบลตาโกน  และรพ.สต.ปลาซิว  ตำบลหนองใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

          ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

          ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและอำเภออุทุมพรพิสัย

          ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอห้วยทับทัน

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสำโรงทาบ และอำเภอโนนนารายณ์ อำเภอรัตนบุรี (จังหวัดสุรินทร์)

อำเภอเมืองจันทร์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 52 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. เมืองจันทร์  (Mueang Chan)  25 หมู่บ้าน 
  2. ตาโกน  (Takon)  15 หมู่บ้าน 
  3. หนองใหญ่  (Nong Yai)  12 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอเมืองจันทร์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก่

1.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ทั้งตำบล

2.องค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาโกนทั้งตำบล

3.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองใหญ่ทั้งตำบล

*ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมืองจันทร์

**พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. 2540