บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทุกวัน
(เช้า)
08.00 น. - 16.00 น.

(เย็น)
16.00 น. - 24.00 น
งานผู้ป่วยนอก ( OPD )
อาคารผู้ป่วยนอก
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกวัน
ตลอด 24 ช.ม.
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
อาคารผู้ป่วยนอก