เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์ อำเภอ จังหวัด ประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 045-603164-6
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ER 045-603051
หมายเลขโทรสาร Fax 045-603053
หมายเลขโทรสารงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Fax ER 045-6030155
กลุ่มงานการจัดการ Management 101,102 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ประเทศไทย
งานผู้ป่วยนอก OPD 103 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
งานผู้ป่วยใน IPD 104 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
กลุ่มงานทันตกรรม Dental 105 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
กลุ่มงานเภสัชกรรม Drug 106 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ER 107 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
ห้องตรวจโรค 1 Doctor 1 108 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
งานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ LAB 109 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน PCU 110 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
ห้องผู้อำนวยการ Director 111 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
กลุุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ Health insurance 112 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
บ้านพักผู้อำนวยการ Director_home 113 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ Management Jobs 114 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
งานบริการยานพาหนะ (พขร) Vehicle Service 115 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
งานซักฟอกและหน่วยจ่ายกลาง Supply 116 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย
งานการแพทย์แผนไทย Thai traditional medicine 117 เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ไทย