ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อองค์กร
ชื่อภาษาไทย โรงพยาบาลเมืองจันทร์
ชื่อภาษาอังกฤษ MUENGCHAN HOSPITAL
ที่อยู่ / การติดต่อ
เลขที่ -
หมู่ -
ซอย -
ถนน -
ตำบล -
อำเภอ เมืองจันทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ -
ประเภท / ระดับ
ประเภท โรงพยาบาลชุมชน
ระดับของโรงพยาบาล -
เจ้าของ / ต้นสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กรมสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนเตียง
จำนวนที่ขออนุญาต - เตียง
จำนวนที่ให้บริการจริง - เตียง
ประเภทเตียง
เตียงผู้ป่วยใน - เตียง
เตียง ICU - เตียง
เตียง CCU - เตียง
เตียง NICU - เตียง
เตียง BURN - เตียง
เตียงรอคลอด - เตียง
Clip เด็ก - เตียง
Incubator - เตียง
เตียง Observe - เตียง
เตียงห้องแยกโรค - เตียง
ความครอบคลุมหน่วยบริการ
โรงพยาบาลชุมชน ( รพช. ) 1 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ( ศสม. ) - แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต. ) - แห่ง
อื่นๆ -
ผู้นำสูงสุดขององค์กร
ชื่อ - สกุล นาย -
ตำแหน่งในโรงพยาบาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตำแหน่งในงาน -
E-Mail -
โทรศัพท์ภายใน xxx-xxxxxx ต่อ xxx
โทรสาร ( FAX ) xxx-xxxxxx ต่อ xxx
ผู้ประสานงาน
ชื่อ - สกุล xxx xxx
ตำแหน่งในโรงพยาบาล xxx xxx
ตำแหน่งในงาน xxx xxx
E-Mail - -
โทรศัพท์ภายใน xxx-xxxxxx ต่อ xxx xxx-xxxxxx ต่อ xxx
โทรสาร ( FAX ) xxx-xxxxxx ต่อ xxx xxx-xxxxxx ต่อ xxx
สาขาที่ให้บริการ
ให้บริการ ...
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ระดับตำบล ตำบลxxx xxx หลังคาเรือน ประชากร xxx คน
ระดับอำเภอ อำเภออเมืองจันทร์ xxx ตำบล xxx หลังคาเรือน ประชากร xxx คน
ระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ประชากร 1,445,628 คน
ระดับเขต เขต 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มีประชากรรวม 3,982,111 คน
อัตรากำลังและบุคคลากร
แพทย์
อายุรแพทย์
- คน
ศัลยแพทย์
- คน
สูตินรีแพทย์
- คน
กุมารแพทย์
- คน
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
- คน
จักษุแพทย์
- คน
โสตศอนาสิกแพทย์
-
วิสัญญีแพทย์
- คน
รังสีแพทย์
- คน
พยาธิแพทย์
- คน
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
- คน
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
- คน
ทันตแพทย์
- คน
แพทย์สาขาอื่นๆ
- คน
บุคคลากรสาขาอื่นๆ
เภสัชกร
- คน
พยาบาลวิชาชีพ
- คน
พยาบาลเฉพาะทาง
- คน
พยาบาลเวชปฏิบัติ
- คน
พยาบาลเทคนิค
- คน
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
- คน
วิสัญญีพยาบาล
- คน
เทคนิคการแพทย์
- คน
เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์
- คน
กายภาพบำบัด
- คน
สุขศึกษา / ( นักวิชาการสาธารณสุข )
- คน
โภชนากร / นักโภชนาการ / นักกำหนดอาหาร
- คน
นักวิชาการสาธารณสุข
- คน