• ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเมืองจันทร์
ค่านิยมหลัก
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์มนการให้บริการสุขภาพองค์รวม (Holistic , Fogus On Resault)
2. ให้บริการด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เอื้ออาทร ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)
3. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์ุณภาพและความสุข (Learning Of Happiness)
4. ยึดมั่นในซีลธรรม จริยะธรรม หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และ พรหมวิหาร 4 (Morality)
5. สร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Teamwork)
วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาล

เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวม
ที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

พันธกิจของโรงพยาบาล
1. พัฒนาความเป็นเลิศ ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. เสริมพลังอำนาจแก่ภาคีเครือข่าย ให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน
3. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการบริการที่ประทับใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ
ตารางการให้บริการ
บริการ
วันที่ให้บริการ
เวลาที่ให้บริการ
หน่วยงานที่ให้บริการ
ตึก / อาคาร
บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทุกวัน
(เช้า)
08.00 น. - 16.00 น.

(เย็น)
16.00 น. - 24.00 น
งานผู้ป่วยนอก ( OPD )
อาคารผู้ป่วยนอก
บริการตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกวัน
ตลอด 24 ช.ม.
งานผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
อาคารผู้ป่วยนอก

ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา รับสมัครงาน จาก โรงพยาบาลเมืองจันทร์

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สมัครสมาชิก
ยกเลิก