จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
โรงพยาบาลเมืองจันทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ คือ ด้วยเงินงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่วน ๑๐% (ระดับจังหวัด) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธาณี ของโรงพยาบาลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยแยกยื่ื่นซองเป็นแต่ละรายการ มีรายละเอียดดังนี้

๑.เครื่องล้างฟีล์มอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
๒.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนเป็นสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement :e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป.

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๒ กลุ่มงานการจัดการ (งานพัสดุ) ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ssko.moph.go.th , www.mch.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๖๐๓๑๖๔ ต่อ ๑๐๒,๑๑๔ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด