จัดซื้อ จัดจ้าง สอบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ตามประกาศ จังหวัดศรีสะเกษ เรื่องสอบราคครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ โดยมีกำหนดให้ยื่นเอกสารในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๕ รายนี้น

คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑. บริษัท คงศักดิ์เอ็กซเรย์การแพทย์อุตสาหกรรม จำกัด
๒. บริษัท สมาร์ทเท็ค เทคโนโลยี่ จำกัด
๓. บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
๔. บริษัท เชียงใหม่ เมดดิคอล ซีสเต็มส์ จำกัด
๕. บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด