ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


4.1ผลลัพธ์ด้านการดูแลผู้ป่วย
1.อุบัติการณ์ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกประเภท(ER/IPD) (เป้ายหมาย 0)
2.อัตราการส่งต่อโดยไม่ได้วางแผน(Unplan refer)(เป้าหมาย ≤5)
3.อัตราส่วนมารดาตาย (เป้าหมาย ไม่เกิน20/แสนการเกิดมีชีพ0)
4.อัตราการRe-admission ภายใน28วันโดยมิได้วางแผน (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3 )
5.อัตราการRe-visit ภายใน48ชม.หลังจำหน่ายกลับบ้าน (เป้ายหมาย ไม่เกินร้อยละ3)
6.อัตราการติดเชื้อรวมในโรงพยาบาล (เป้ายหมาย 0ต่อพันวันนอน)
7.อัตราผู้ป่วยSTEMI ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาล (เป้ายหมาย ร้อยละ 100)
8.อุบัติการณ์การเกิดภาวะCardiac Arrest ในผู้ป่วย Acute MI (เป้าหมาย 0)
9.อัตราผู้ป่วยStroke สามารถเข้าสู่ระบบFast tract (เป้าหมาย ร้อยละ 100)
10.อุบัติการณ์กาเกิดภาวะแทรกซ้อน(Pneumonia,Bedsore,Joint stiffness)ในผู้ป่วยStroke (เป้าหมาย ไม่เกิน 8 ราย)
11.อุบัติการณ์การเกิดRubture Appendicitis ได้รับการขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายอำเภอเมืองจันทร์
(เป้ายหมาย 0)
12.อัตราการเกิดภาวะHypoglycemiaในผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายอำเภอเมืองจันทร์ (เป้ายหมาย ≤ร้อยละ3)
13.อัตราการเกิดภาวะHyperglycemiaในผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับเครือข่ายอำเภอเมืองจันทร์ (เป้ายหมาย ≤ร้อยละ5)
14.อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้มีHbA1C<7%(เป้ายหมาย ≥ร้อยละ40)
15.อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันโลหิตน้อยกว่าหรือเท่ากับ140/90mmhg (เป้ายหมาย ≥ร้อยละ50)
16.อัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง (เป้ายหมาย ไม่เกิน130ครั้งต่อแสนประชากร)
17.อัตราการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหอบหืดมีภาวะAcute Asthmatic attack(เป้ายหมาย ไม่เกิน130ครั้งต่อแสนประชากร)
18.อุบัติการณ์การเกิดการตกเลือดหลังคลอด(Post partum heamorrharge (เป้ายหมาย 0)
19.อัตราการเกิดBirth Asphyxia เท่ากับ (เป้ายหมาย 25/พันการเกิดมีชีพ)
20.อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า2,500กรัม (เป้ายหมายไม่เกินร้อยละ7)
21.อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค(Success rate)(เป้ายหมายร้อยละ90)
22.อุบัติการณ์ผู้ป่วยเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัสเอดส์(เป้ายหมาย0)
23.อัตราการเกิดSevere sepsis ในผู้ป่วยSepsis (เป้ายหมาย≤ร้อยละ10)
24.อัตราการตายของผู้ป่วยSepsisหรือSeptic Shock (เป้ายหมาย≤ร้อยละ10)
25.อุบัติการณ์การเกิดภาวะShock ในผู้ป่วยDF/DHFที่รับไว้รักษาในหอผู้ป่วยเท่ากับ (เป้ายหมาย0)
26.อุบัติการณ์อุบัติการณ์การเกิดRespiratory failure ในผู้ป่วยPneumonia (เป้ายหมาย0)
27.อุบัติการณ์การเกิด Hypovolomic shock ในผู้ป่วยDiarrhea(เป้ายหมาย≤ 5)
28.อัตราผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามแนวทางการดูแลรักษา (เป้ายหมายร้อยละ100)
29.อัตราผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการกำเริบต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล
30.อัตราเด็กกลุ่มอายุ0-12ปีฟันดีไม่มีผุ (เป้ายหมาย≥ร้อยละ65)
31.อัตราผู้ป่วยCKDที่มีอัตราการลดลงของeGFR<๔ml/min/๑.๗๓m/yr (เป้ายหมาย≥ร้อยละ65)
32.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยนอกมากกว่า (เป้ายหมายร้อยละ90)
33.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการผู้ป่วยในมากกว่า(เป้ายหมายร้อยละ90)
34.ระดับความพึงพอใจของผู้รับผลงานมากกว่า(เป้ายหมายร้อยละ90)
35.จำนวนครั้งข้อร้องเรียนไม่เกิน5ครั้งต่อปี
36.อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามเกณฑ์มากกว่า (เป้ายหมาย >ร้อยละ80)
37.ระดับค่าCMI (เป้ายหมาย >ร้อยละ≥0.6)
38.อัตราส่วนทุนหมุนเวียนCurrent ratio (เป้ายหมาย≥1.50)
39.อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วQuick ratio(เป้ายหมาย≥1.50)
40.อัตราการเติบโตของรายได้(เป้ายหมายมากกว่า15)
41.อุบัติการณ์การชำระหนี้สินการค้าเกิน90วัน (เป้ายหมาย≤30ครั้ง)
42.อัตราเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ทุกสิทธิ์ครบถ้วนถูกต้อง(เป้ายหมายร้อยละ100)
43.อัตราบุคลากรทุกระดับผ่านการประเมินและสมรรถนะตามเกณฑ์(เป้ายหมายร้อยละ100)
44.ระดับความสุขของบุคลากรโดยการวัดผ่านเครื่องมือHappinometer(เป้ายหมายร้อยละ80)
45.อัตราความผูกพันของบุคคลากรต่อองค์กร(เป้ายหมายร้อยละ80)
46.อัตราบุคลากรกลุ่มเสี่ยงBMI,DLD,DM,HT,บุหรี่มสุรา(เครื่องดื่มแอลกอฮอล์)ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพดีขึ้นมากกว่าร้อยละ(เป้ายหมายร้อยละ50)
47.อัครบุคลากรมีความรุ้ในการดูแลตนเองตามหลัก 3 อ 2 ส (เป้าหมายร้อยละ80)
48.อัตราบุคลากรมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ 2 ส(เป้าหมายร้อยละ80)
49.อุบัติการการเกิด Reincident ระดับ E-I เท่ากับ (เป้ายหมาย0)
50.อัตราความเสี่ยงในหน่วยงานได้รับการแก้ไข้ตามเกณฑ์ (เป้ายหมายร้อยละ100)
51.สัดส่วน Near miss ต่อ miss
(เป้ายหมาย 10:1)
52.ระบบน้ำเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกลมควบคุมมลพิษ(เป้ายหมายร้อยละ100)
53.อุบัติการณ์การเกิดความไม่พร้อมใช้ของเครื่องมือช่วยชีวิต(เป้าหมายร้อยละ0)
54.อัตตราการแก้ไขตามข้อเสอนแนะด้านโครงสร้างและอาชีวะอนามัยจากศูนย์วิศวกรรมทางการแพทย์ (เป้ายหมาย≥ร้อยละ80)
55.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน (External Audit)(เป้ายหมาย>ร้อยละ90)
56.อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (External Audit)เป้ายหมาย>ร้อยละ90)
57.ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านการประเมิน(เป้ายหมาย ระดับ2)
58.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยในไม่เกิน 10 ครั้งต่อ 1000 วันนอน(เป้ายหมายไม่เกิน 10 ครั้งต่อ 1000 วันนอน)
59.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอกไม่เกิน 10 ครั้งต่อ 1000 วันนอน(เป้าหมายไม่เกิน 1000 ใบสั่ยา)
60.อุบัติการณ์การแพ้ยาซ้ำ(เป้ายหมาย0)
61.อัตราการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมคุณภาพภายใน(IQC)(เป้ายหมายร้อยละ100
62.อัตราการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมคุณภาพภายนอก(EQA)(เป้ายหมายร้อยละ100)
62.อัตราการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมคุณภาพภายนอก(EQA)(เป้ายหมายร้อยละ100)
63.หน่วยงานซันสูตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการจากสภาเทคนิคการแพทย์ (LA)(เป้ายหมาย ผ่าน)
64.อัตราความคลาดเคลื่อนจากการเอ็กเรย์(สั่งผิด, ผิดท่า,ทำซ้ำ)ไม่เกินร้อยละ(เป้าหมาย≤ร้อยละ 3)
65.อุบัติการการเกิดความไม่พร้อมใช้ของนะบบสารสนเทศ(มากกว่า30 ครั้ง)ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี (เป้ายหมายไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี)
66.โรงพยาบาลผ่านการแระเมิน HA ระดับ 3(เป้ายหมาย ผ่าน)
67.อัตราตัวชี้วัดผลลัพธ์ท้าทาย 7 ด้านบรรลุผลสัมฤทธิ์(เป้ายหมาย ร้อยละ 80)
68.อัตราการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Metabolic อายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไป(เป้ายหมาย ร้อยละ 90)
69.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานไม่เกิน(เป้ายหมาย ≥ร้อยละ2.4)
70.อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ในกลุ่มเสี่ยงสูง(เป้ายหมาย ≥ร้อยละ5)
71.อัตราหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(เป้ายหมาย≥ร้อยละ70)
72.อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน(เป้ายหมาย ≥ร้อยละ60)
73.อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น(Teenage prengnancy)(เป้ายหมาย ร้อยละ 10)
74.อัตราป่วยด้วย Leptospirosisrosis(≤20ต่อแสนประชากร)
75.อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกน้อย(เป้ายหมาย ≤50ต่อแสนประชากร)
76.อัตราของตำบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ(เป้ายหมายร้อยละ80)
77.อัตราการสูบบุรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป(เป้ายหมาย≤ร้อยละ18)
78.อัตราผู้ป่วยยาเสพติดหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่ายจากการบำบัด(เป้ายหมายร้อยละ92)
79.อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน(เป้ายหมาย ≤18ต่อแสนประชากร)
80.อัตราผู่ป่วยนอกได้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน(เป้ายหมาย ร้อยละ 20)
81.อัตราความครอบคลุมการแก้ไขปัญาด้านยาในร้านค้าตามเกณฑ์มากกว่า(เป้ายหมาย ร้อยละ 90)
82.อัตรประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีพฤติกรรมเสี่ยงตั่งแต่ Low risk drink จนถึง Alcohol dependence(≤ร้อยละ18)
NA
NA
NA
NA