ค่านิยมหลัก (Core Value)

ค่านิยมหลัก (Core Value)

 M.C.H.T

 M = Management by fact  การบริหารจัดการจากข้อมูลข้อเท็จจริง

 C = Customer and result focus  มุ่งเน้นผู้รับบริการและผลลัพธ์

 H = Humanized health care  การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 T = Team work  การทำงานเป็นทีมโรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :090-2914940,063-1045489 โทรสาร 045-603053