ค่านิยมหลัก (Core Value)

ค่านิยมหลัก (Core Value)

 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสุขภาพองค์รวม

 2. ให้บริการด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เอื้ออาทร ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

 3. ใฝ่เรียน ใฝ่ สู่การสร้างสรรค์คุณภาพและความสุข

 4. ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4

 5. สร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุขโรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053