ผู้อำนวยการ
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นายแพทย์จิระวัตร วิเศษสังข์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
รองผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงอริยาพร เกษกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
ดร.บุษบา บุญกะนันท์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
นางสาวรธิดา มูลลา
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์
สื่อ/ความรู้

 

สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

นโยบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  • คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต (MOPH Together Against Corruption)

  • ประกาศขอความร่วมมือ "งดเยี่ยม"

เผยแพร่ข้อมูล

บุคคลสำคัญของอำเภอเมืองจันทร์
นายอิศรา โพธิ์เงิน
นายอำเภอเมืองจันทร์​
พ.ต.อ.พิทักษ์ จันทร์อบ
ผกก.สภ.เมืองจันทร์
นายมิตร สัมโย
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
นายเอกอมร มะโนรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่
นายสุรศักดิ์ เหลาคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน
นายสมัย คำเหลือ
สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์
นายสมเกียรติ จินดา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เก็บงา
นายธีรวิชญ์ ศรชัย
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ปลาซิว
นายสุพัฒน์ ไชยปัญญา
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ตาโกน
นายศิระ หล้าธรรม
ผู้อำนวยการ รพ.สต.เมืองจันทร์
ความภาคภูมิใจ
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

Smart Refer

Smart Refer

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

เขตสุขภาพที่ 10

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษโรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053