นโยบาย
ที่
ชื่อเอกสาร
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การบริการ ระเบียบปฏิบัติ(สำหรับผู้ใช้งาน) โรงพยาบาลเมืองจันทร์
3 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษามั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ฉบับที่ 2
4 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
4 นโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) โรงพยาบาลเมืองจันทร์
4 นโยบายแนวทางปฏิบัติในการรักษาความลับของผู้ป่วยเพื่อคุ้มครองข้อมูลสุขภาพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2563
7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของเขตสุขภาพที่ 10
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
9 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566


โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053