นโยบาย
ที่
ชื่อเอกสาร
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเมืองจันทร์
2 ประกาศนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2564
3 แผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเมืองจันทร์
4 นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข 2563
7 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของเขตสุขภาพที่ 10
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลเมืองจันทร์
9 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566


โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053