ตารางให้บริการ งานพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  คลินิกโรคตับแข็ง

 คลินิกโรคพาร์กินสัน

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
 
อังคาร  คลินิกโรคไทรอยด์

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
พุธ  คลินิกโรคโลหิตจาง

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
พฤหัสบดี  คลินิกโรคเก๊าท์

 คลินิกโรครูมาตอยด์

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
ศุกร์  คลินิกโรคไขมันในเลือด

 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป
 คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป  
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 

ตารางให้บริการ งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

วัน เวลา บริการ Refer
ทุกวัน  

 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
 ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ และผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน  โรงพยาบาลศรีสะเกษ
 

 

ตารางให้บริการ กลุ่มงานทันตกรรม

วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 
   
อังคาร  ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 
     
พุธ  ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 ทันตกรรมทั่วไป
     
พฤหัสบดี  ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 
     
ศุกร์  ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 
     
เสาร์  ทันตกรรมทั่วไป  ทันตกรรมทั่วไป  
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 ทันตกรรมทั่วไป

 ทันตกรรมเฉพาะทาง
 
 

 

ตารางให้บริการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกเบาหวาน สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

 คลินิกความดันโลหิตสูง สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

 คลินิกวัณโรค สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)
 
 
อังคาร  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกผู้สูงอายุ

 คลินิกบุหรี่ และสุรา
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)

 เยี่ยมบ้าน
 
     
พุธ  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกเด็กดี (Well child  clinic)

 สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน

 คลินิกเพื่อนใจ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายใหม่)
 
     
พฤหัสบดี  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

 คลินิกวัยรุ่น

 คลินิกวางแผนครอบครัว
 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ

 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)
 
     
ศุกร์  ตรวจโรคทั่วไป

 คลินิกฝากครรภ์รายใหม่และเก่า พบแพทย์คุณภาพ
 คลินิกยาเสพติด

 ให้คำปรึกษารายบุคคล รายกลุ่ม (รายเก่า)

 เยี่ยมบ้าน
 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 

ตารางให้บริการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 
 
อังคาร  งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 
     
พุธ  งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 
     
พฤหัสบดี  งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 
     
ศุกร์  งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 งานสิทธิบัตร สิทธิการรักษา

 ให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์

 ให้บริการใบรับรองแพทย์,

 ประวัติการรักษา,ใบชันสูตร

 บริการอินเทอร์เน็ต , wifi
 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์      
 

 

ตารางให้บริการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วัน เวลา 08.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น. เวลา 16.00-20.00 น.
จันทร์  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 ออกเยี่ยมบ้าน

 (อัมพฤกษ์-อัมพาต,มารดาหลังคลอด)

 
   
อังคาร  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 นวด,ประคบ,อบสมุนไพร  
     
พุธ  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 ออกเยี่ยมบ้าน

 (อัมพฤกษ์-อัมพาต,มารดาหลังคลอด)

 
     
พฤหัสบดี  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 นวด,ประคบ,อบสมุนไพร  
     
ศุกร์  ตรวจรักษาโรคทางการแพทย์แผนไทย

 (นวด,ประคบ,อบสมุนไพร)

 ออกเยี่ยมบ้าน

 (อัมพฤกษ์-อัมพาต,มารดาหลังคลอด)

 
     
เสาร์      
 
อาทิตย์      
 
วันหยุดนักขัตฤกษ์  

 
 

 
 
 

 โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053