พระราชบัญญัติ
ที่
ชื่อเอกสาร
1 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
2 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 [แผ่นพับ] สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
5 [Roll Up] สาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
6 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
7 หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 1]
8 หนังสือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [พิมพ์ครั้งที่ 2]
9 [คู่มือ] การให้คำปรึกษาการปฏิบัติตาม PDPA (ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
10 หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11 [คู่มือ] PDPA สำหรับประชาชน (ฉบับวันที่ 23 มิถุนายน 2565)
12 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2
13 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
14 นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565
15 ประกาศย้ำเตือนให้ปฏิบัติตาม "มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 1"
16 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จังหวัดศรีสะเกษ


โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053