เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes)

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Purposes)

 1. ลดการป่วยตายใน 5 กลุ่มโรคที่สำคัญ

 2. ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรายใหม่ในกลุ่มโรคที่สำคัญ และป้องกันได้

 3. ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาในคุณภาพบริการ

 4. บุคลากรมีคุณภาพ ความสุข และผูกพันต่อองค์การ

 5. โรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ ได้รับการรับรองคุณภาพทุกระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053