วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ โรงพยาบาลคุณภาพในดวงใจ ที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข ”โรงพยาบาลเมืองจันทร์
110 หมู่ 4 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทรศัพท์ :045-603164-6 โทรสาร 045-603053