“ โรงพบาบาลเมืองจันทร์ ใส่ใจ ใกล้ชิดประชาชน ”

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เครือข่ายแห่งคุณภาพและความสุข มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพองค์รวม ที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

พันธกิจ

1.พัฒนาความเป็นเลิศ ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2.เสริมพลังอำนาจแก่ภาคีเครือข่าย ให้เป็นผู้จัดการสุขภาพในชุมชน
3พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการบริการที่ประทับใจ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์.
4.พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน
5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ

ค่านิยมองค์กร

1.มุ่งผลสัมฤทธิ์มนการให้บริการสุขภาพองค์รวม (Holistic , Fogus On Resault)
2.ให้บริการด้วยความใส่ใจ ห่วงใย เอื้ออาทร ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)
3.ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สู่การสร้างสรรค์ุณภาพและความสุข (Learning Of Happiness)
4. ยึดมั่นในซีลธรรม จริยะธรรม หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 และ พรหมวิหาร 4 (Morality)
5.สร้างพลังการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Teamwork)

เป้าประสงค์

1.
2.
3.
4.
5.

โรงพยาบาลมาตรฐาน HA

กระดานข่าว

กิจกรรมล่าสุด

วันล้างมือโลก

วันที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ รพ.เมืองจันทร์ให้ความรู้กับเจ้...

Read More...views [263]

ซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา รพ.เมืองจันทร์ อบรมซ้อมแผนการรับมืออัคคีภั...

Read More...views [255]

กิจกรรม IC ราวน์ตามหน่าวยงานต่างๆ รพ....

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา รพ.เมืองจันทร์จัดกิจกรรม IC ราวน์ ตามหน่าวยงา...

Read More...views [316]

ประกวดราคา/TOR